Duyurular

İL SAĞLIK PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI

İL SAĞLIK PLATFORMU BASIN METNİ 

 

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı, mart ayından bu yana da ülkemizi etkisi altına alan pandemi, erken yeniden açılma, salgın yönetimi ve salgın iletişimi ile ilgili yapılan yanlışlar, ülke genelinde ve yerellerde vatandaşın salgının boyutunu kavramamasına ve olduğundan daha hafif görmesine yol açmıştır. Tam da öngörüldüğü gibi havaların soğuması, kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirme zorunluluğu, okulların açılması, işyerlerinde zorunlu önlemlerin gevşemesi, mevsimsel influenza içinde bulunulan olağandışı durum şartlarını daha da güçleştirmiş, dünya genelinde milyonlarca kişi hastalanmış ve yaşamını yitirmiştir. Mart ayından bu yana sağlık alanındaki tüm emek örgütlerinin ana gündemi COVID-19 hastalığının yol açtığı pandemi olmuştur. Durum ülkemiz için de farklı değildir. Sağlık bakanlığının paylaşmış olduğu verilerle bile yaklaşık 500 bine vatandaşımız hastalanmış, 13 bine yakın yurttaşımız yaşamını yitirilmiştir. İlimizde ise etkisini ilk Nisan-Mayıs’ta hissettiğimiz Pandemi koşulları Ekim ve Kasım aylarında etkisini arttırmış, şu günlerde ise sağlık çalışanları ve sağlık kuruluşlarının altından kalkamayacağı boyuta ulaşmıştır.

 

Pandemi sürecinin bilimsel yol ve yöntemlere göre değil, ekonomik kaygılarla yürütülmesi, salgın yönetiminde ciddi hatalar yapılmasına yol açmıştır. Salgın şeffaf yürütülmemiş, bilim insanları ve akademi ile iş birliği içinde bulunulmamış, veriler paylaşılmamış, algoritmalar yetersiz kalmıştır. Alınan önlemlerin yetersizliği ve erken yeniden açılma hali pandeminin yıkıcı süreçlerini daha da belirginleştirmiştir.

 

Tekirdağ ili salgınla mücadelede örnek gösterilen iller arasında yer almaktaydı. Farklı disiplinlerden sağlık çalışanları filyasyon ekiplerinde sahada ya da hastanelerde canla başla ve başarı ile çalıştılar. Hiçbirinin hakkı ödenmez. Ancak geldiğimiz noktada İlimizde Kamu ’da ve özelde yoğun bakım yatakları dolmuştur. Olguların neredeyse hepsi ağır vakadır. Test pozitifliği sayısı %1’lerden son haftalarda %20’lerin üzerine çıkmıştır. Yaz aylarında İlimizde onlarla ifade edilen rakamlar şu anda günlük 800’lere, 1000’lere ulaşmıştır. COVID-19 pozitif sağlık çalışanı sayısı her geçen gün artmaktadır. Sağlık çalışanları yüksek riskli temaslı oldukları halde çalışmak zorunda kalmaktadır. Önlenebilir bir hastalık olan COVID-19’dan her gün en az bir sağlık çalışanı yaşamını yitirmektedir. Her gün yüzlerce sağlık çalışanı enfekte olmakta, hastalanmakta, malul kalmaktadır. COVID-19 130 dolayında ülke tarafından sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesine rağmen Ülkemizde halen resmi olarak meslek hastalığı kabul edilmemektedir. Sağlık çalışanları olarak çalışma koşullarından ve çalışma ortamlarından kaynaklı bu risk göz ardı edilemez.

 

Gelinen noktada, yapılan yanlışlar salgını daha kötü bir tabloya sürüklemiş, yıkıcı sonuçları daha da belirginleşmiştir. Salgın yönetiminin, öncelikli ve bilimsel bilgiye dayalı olarak, ekonomik kaygılar ve popülist politikalar gölgesinde kalmadan, ayrımsız insan odaklı olması ve toplumun sağlığı başta olmak üzere bütün insani ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin sosyal devlet anlayışıyla karşılanacağı adımları içermesi gereklidir. Bu bir seferberlik çağrısıdır. İlimizde pandemi önlemlerini, halk sağlığı bilimi ilkelerini önceleyerek, ilimize özgü dinamikleri dikkate alıp, sosyal ve ekonomik kaygıları da anlayarak ve gözeterek, herkesi kapsayacak şekilde hiçbir şekilde gevşemeye fırsat tanımadan vatandaş, kamu, sivil toplum ve akademi el ele ve iş birliği ile beraberce yürütmeliyiz. Bu gerekçelerle sağlık örgütlerine daha fazla görev düşmektedir. Pandeminin 9. ayında sağlık alanında çalışan emek örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların ve derneklerin pandemi sürecinde ortak hareket etmeleri, ortak eylem/faaliyetlerde bulunmaları zorunlu ve hatta tarihi sorumluluklarıdır. Böylelikle, basına, kamuoyuna ve hatta yöneticilere bilgilendirici ve yol gösterici olunabilir. Bu nedenle ilimizde Tekirdağ Tabip Odasının çağrıcısı olduğu ve sağlık alanında çalışan emek örgütlerinin bir araya gelmesi ile bir sağlık platformu kurulmuştur. Bu platformun amacı ilimizde salgın sürecinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek, halkın ve kamuoyunun doğru bilgiye erişiminin kolaylaştırmak, sürecin şeffaf yürütülmesini sağlamak için ortak bilimsel, sosyal etkinlik, eğitim, eylem vb. aktiviteler planlanması, uygulanması ve sonuçlarının paylaşılmasıdır.

 

Önerilerimiz:

 1. En az 14 gün boyunca ilimize giriş çıkışlarda çok sıkı tedbirler uygulanmalıdır.
 2. En az 14 gün boyunca sağlık, belediye temizlik ve gıda satışı dışındaki tüm faaliyetler durdurulmalıdır.
 3. Güvenlik adına yürütülecek faaliyetler cezalandırıcı bir perspektifle değil sosyal hizmetler ve destek kapsamında yerel yönetimlerin de katılımıyla yürütülmeli, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tedbirlerle sınırlı olmalıdır.
 4. Kamuda çalışan işçi memur vb. tüm çalışanların maaşlarının kesintisiz ödenmesi; gündelik işlerde ve özelde güvencesiz çalışan ve yoksulların tamamının en az 14 günlük ihtiyacının karşılayacak mali destek kamu bütçesinden karşılanması, esnafa en az 14 günlük kira bedeli ve geçim giderleri desteği verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.
 5. Sağlık personeline nitelikli kişisel koruyucu donanım eksiksiz sağlanmalıdır. Pandemi ile mücadelede sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile bakanlık kolektif çalışmalıdır. Sağlık alanındaki personel açığının güvenceli kadrolu istihdamı ile kapatılmasına yönelik planlama yapılmalı, 4C, 4B gibi güvencesiz kadrolarda çalışan personelin güvenceli kadroya geçmesi sağlanmalı, haklarında kesin yargı kararı bulunmayan tüm sağlık emekçilerinin göreve başlatılması için çaba gösterilmelidir.
 6. Yüksek enfeksiyon riski ve aşırı iş yükü altında çalışan sağlık çalışanlarının sahada yaşadıkları şiddet, mobbing, adaletsiz ek ödemelerin önüne geçmek için ivedilikle planlamalar yapıp girişimlerde bulunulmalıdır.
 7. COVID-19 pozitif sağlık çalışanlarının pozitifliğin tespitinden 10 gün sonra işe dönmelerinden önce kontrol PCR testi mutlaka yaptırılmalıdır.
 8. Hamile ve kronik hastalığı olan sağlık çalışanlarının yoğun işi yükü gerekçesiyle çalıştırılmalarının önüne geçilecek yönetsel önlemlerin alınması sağlanmalı, esnek ve dönüşümlü çalışma için gereken düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.
 9. Hanesinde yaşayan aile üyelerine bulaş riski nedeniyle evde kalamayacak olan sağlık çalışanlarına yönelik konaklama olanakları artırılmalıdır.
 10. Gerek Kamuda gerekse de Özelde Yüksek enfeksiyon riski ve aşırı iş yükü altında çalışan tüm sağlık çalışanlarının belirli sürelerde rutin olarak Covid19 testlerinin yapılmasının sağlanması.
 11. Belediye temizlik işçileri, gıda tedarikçileri, güvenlik güçleri gibi çalışması zorunlu olan kesimlere kamu ve çalıştırmaya devam eden firmalarca nitelikli koruyucu donanım sağlanmalıdır.
 12. Vatandaşların zorunlu harcamalarının (su, elektrik, ısınma, vb.) faturaları devlet tarafından ödenmeli, kredi borçları vb. ertelenmesi için girişimlerde bulunulmalıdır.
 13. Farkındalık yaratmaya yönelik sosyal medya, TV, gazete vb. gibi araçlarla bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. İlimizde milletvekili bulunan tüm partiler ve DKÖ, STK’lar, muhtarlar, mahalle meclisleri vb. gibi toplumun örgütlü kurumları ile resmî kurumlar eşgüdüm içinde çalışmalıdır.
 14. Kalabalık ve yoksul aileler içerisinde hastalığa yakalananların tedavilerinin ve izolasyon süresi boyunca konaklamalarının kamuya ait ya da kamunun finansmanını sağlayacağı ayrı mekanlarda gerçekleştirilmesi, izolasyonda kalmak zorunda olanlara bakım verilmesi sağlanmalıdır.
 15. İlimizde COVID-19 nedeniyle enfekte olan ve hayatını kaybeden insanlarımızın ve sağlık çalışanlarının sayısı dahil tüm veriler, yapılanlar, eksiklikler şeffaflıkla toplumla paylaşılmalıdır.
 16. En az 14 günlük sürenin sonrasında pandeminin boyutu yeniden gözden geçirilerek hareket edilmelidir. Salgın ilde kontrol altına alınıncaya kadar ile giriş çıkışlarda tedbirler (test yapma, 14 gün izolasyon vb.) sürdürülmelidir.

 

Tekirdağ Tabip Odası,

Tekirdağ Dişhekimleri Odası,

Tekirdağ Eczacı Odası,

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Tekirdağ İl Temsilcisi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Tekirdağ Temsilciliği,

Dev Sağlık İş Tekirdağ Temsilciliği,

Tekirdağ Aile Hekimleri Derneği,

 

Bu gönderiyi paylaş